Home      الرئيسية   

 Articles   مقالات

 Interviews    مقابلات

 Chaldean Society مجتمعنا الكلداني

 من نحن   About Us

Archives الأرشيف  

kaldu.org  كلدو

    Contact Us اتصلوا بنا  

  Links  دليل

     Jan 24, 2010

 

 

 

ܚܕܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܕܢܚܐ

ܐܝܟ ܣܘܪܓܕܐ ܛܟܼܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܟܼܠܕܝ̈ܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ ܝܑܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ (ܓ:ܐـ ܝܐ)

ܡܘܠܕܐ ܚܕܬܐ

ܐܒܐ ܢܘܐܝܠ ܓܘܪܓܝܣ ܕܝܪܝܐ 

ܐܝـܬܼ ܗ̄ܘܐ ܬܡܢ ܚܕ ܓܒܼܪܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܢܝܩܕܡܘܣ ܫܡܗ ܗ̄ܘܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܗܢܐ ܐܬܼܐ ܠܘܬܼ ܝܑܫܘܥ ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܪܒܝܼ، ܝܕܥܝܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ ܡܠܦܢܐ، ܠܐ ܓܝܪ ܐ̄ܢܫ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܐܬܼܘܬܼܐ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢ̄ܬ ܥܒܕ ܐܢ̄ܬ ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ. ܥܢܐ ܝܑܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐ̄ܢܐ ܠܟܼ، ܕܐܢ ܐ̄ܢܫ ܠܐ ܡܬܼܝܠܕ ܡܢ ܕܪܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܡܪ ܠܗ ܢܝܩܕܡܘܣ: ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܼܝܠܕ ܓܒܼܪܐ ܣܒܼܐ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ ܬܘܒܼ ܠܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܼܢܝܢ ܠܡܥܠ ܘܢܬܼܝܠܕ؟ ܥܢܐ ܝܑܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐ̄ܢܐ ܠܟܼ، ܕܐܢ ܐ̄ܢܫ ܠܐ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܝܐ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܼܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܕܡ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܗ̄ܘ ܘܡܕܡ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ ܪܘܚܐ ܗ̄ܘ. ܠܐ ܬܬܕܡܪ ܕܐܡܪܬܼ ܠܟܼ، ܕܘܠܐ ܠܟܼܘܢ ܠܡܬܼܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܫ. ܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܵܒܼܝܵܐ ܢܵܫܒܵܐ ܘܩܠܗ݁ ܫܡܥ ܐܢ̄ܬ ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢ̄ܬ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ̄ܐ ܗܟܼܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܫ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܪܘܚܐ. ܥܢܐ ܢܝܩܕܡܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ؟ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܢ̄ܬ ܗ̄ܘ ܡܠܦܢܗ ܕܝܣܪܝܠ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢ̄ܬ. ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐ̄ܢܐ ܠܟܼ ܕܡܕܡ ܝܕܥܝܢ ܚ̄ܢܢ ܡܡܠܠܝܢ ܚ̄ܢܢ ܘܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܡܣܗܕܝܢܢ ܘܣܗܕܘܬܢ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢ̄ܬܘܢ...

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܝܒܐ ܟܒܝܪܐ ܚܘܪ ܒܝܢܝ ܝܫܘܥ ܘܢܫܐ ܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܐܝܠܗ ܒܝܢܝ ܦܪܝܫܐ ܠܐ ܐܝܟܼ ܫܪܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܣܒܒ ܐܝܠܗ ܚܐ ܡܢ ܪܫܢܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܐܝܠܐ ܦܪܝܫܐ.

ܦܪܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܐܝܠܗ݁ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܐܸܪ̈ܝܹܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܒܫ ܪܒܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܒܒܥܝܐ ܢܡܘܣܐ ܡܣܒܒ ܐܸܪ̈ܝܐ ܠܲܝ ܒܐܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܒܪܘܼܚܵܢܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܡܘܣܐ، ܡܢ ܣܦܝܬܐ ܥܝܕܐ ܕܠܝܠܝ ܐܢܢܩܝܐ ܐܝܟܼ ܚܠܠܝܬܐ ܕܐܡܢܐ ܘܫܘܝܬܐ ܘܫܒܬܐ...ܘܪܒܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܠܝ ܡܠܦܢ̈ܐ ܘܩܪܝܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ، ܕܟܒܝܪܐ ܓܗܬܐ ܝܫܘܥ ܐܝܠܗ ܡܚܟܘܝܐ ܥܠܝܗܝܢ ܒܣܒܒ ܥܒܕܝܗܝܢ ܘܐܝܠܝ ܢܣܒܐ ܒܐܦܐ ـ ܫܩܠܐ ܕܦܬܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܒܪܐ ܚܪܝܢܐ ܝܫܘܥ ܐܬܠܗ ܚܒܼܪܢܐ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܐܝܟܼ ܫܡܥܘܢ ܕܟܸܡܓܵܪܸܡܘܵܠܹܗ ܠܒܝܬܗ ܘܚܕܐ ܚܛܝܬܐ ܐܝܬܘܠܗ݁ (ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ) ܘܢܝܩܕܡܘܣ.

ܐܝܬܝܐ ܕܢܝܩܕܡܘܣ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܝܠܐ ܐܬܐ ܬܪܐ ܦܘܫܩܐ:

ܐ ـ ܠܝܠܐ ܐܝܠܗ ܚܫܘܟܐ ܘܠܝܒܐ ܒܗܪܐ ܘܐܝܬܝܬܗ ܐܝܘܐ ܙܘܕܥܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܦܪܝܫܐ ܕܠܐ ܠܲܝܡܝܼܘܵܠܹܐ ܘܡܣܒܒ ܐܝܠܗ ܚܐ ܡܢ ܪܝܫܢܐ ܘܐܬܗ ܕܘܟܬܐ ܘܐ̄ܙܠܗ ܠܘܬܼ ܚܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܠܗ.

ܒ ـ ܡܣܒܒ ܢܝܩܕܡܘܣ ܐܝܘܐ ܚܐ ܡܢ ܚܒܼܪܐ ܕܝܫܘܥ ܐܝܼܬܹܠܹܗ ܠܬܲܥܠܝܼܠܵܐ (ܐܝܟ ܕܥܲܒܼܕܝܼܘܵܐ ܒܡܵܬܵܐ). ܘܐܝܬܠܗ ܒܠܝܠܐ ܕܒܵܗܸܪ ܚܸܫܟܗ ܡܣܒܒ ܕܝܕܥ ܕܝܫܘܥ ܐܝܠܗ ܡܠܦܢܐ ܐܬܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ، ܘܟܒܐ ܕܝܕܥ ܡܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ ܡܠܘܦܐ. ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܐܝܠܗ ܒܐܝܡܪܐ ܛܠܗ: ܐܢ̄ܬܘ ܡܠܦܢܐ ܘܠܲܝܘܸܬ ܒܐܝܕܥܐ ܐܕܝ؟ ܡܣܒܒ ܠܲܝܠܹܗ ܡܠܘܦܐ ܚܐ ܝܘܠܦܢܐ ܢܘܟܼܪܝܐ݂ ܐܝܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒܼܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܕܥܠܗ ܢܝܩܕܡܘܣ، ܐܠܐ ܗܘ ܠܝܠܐ ܒܝܕܥܐ ܡܚܟܝܬܐ ܕܝܫܘܥ. ܝܫܘܥ ܐܝܠܗ ܒܐܝܡܪܐ ܡܢܕܢܐ ܪܘܚܢܝ̈ܐ ܫܡܝܢܝ̈ܐ ܘܢܝܩܕܡܘܣ ܡܬܟܼܡܘܠܐ ܒܡܢܕܢܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܪܥܢܝܐ (ܕܝܟܼ ܐܝܒܐ ܓܒܼܪܐ ܣܒܼܐ ܕܥܒܼܪ ܠܟܣܐ ܕܝܡܗ ܘܗܘܐ ܓܗܐ ܕܬܪܐ)؟

ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܝܠܗ ܥܒܼܪܐ ܠܡܠܟܘܬܼܵܐ ܕܐܠܗܐ ܓܪܟ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗܘܐ ـ ܝܠܝܕ ܡܢ ܡܝܐ ܘܪܘܚܐ.

ܡܝܐ ܐܝܠܗ ܪܡܙܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܕܟܼܝܘܬܼܵܐ. ܒܡܝܐ ܦܪܸܩܘܵܠܲܝ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܦܪܥܘܢ، ܟܕ ܥܒܼܪܘܵܠܲܝ عبروا ܒܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ ܘܥܒܼܪܘܠܝ دخلوا ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܘܚܝܪܘܬܼܐ ܕܐܝܒܐ ܕܦܠܚܝ ܐܝܟܼ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܓܡܠܝ ܕܕܝܬܝܩܐ ܥܗܕ ܕܝܗܒܼ̄ܠܝ ܐܠܗܐ.

ܗܕܟܼܐ ܡܝܐ ܕܝܠܗ ܒܝܡܪܐ ܐܠܝܗܝܢ ܝܫܘܥ ܐܝܠܝ ܡܝܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ، ܠܐ ܒܣ ܕܕܵܟܲܝܠܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܐܨܠܝܬܐ ܐܠܐ ܒܫ ܪܒܐ ܒܡܝܐ ܕܥܒܼܕܝܠܢ ܝܠܘܕܐ ܕܐܠܗܐ (ܒܢܘܢܐ ܘܒܢܬܐ) ܐܝܟ ܒܓܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܫܘܥ ܓܝܟܼ ܦܬܚܠܝ ܫܡܝܬܐ ܘܐܬܝܠܐ ܩܠܐ : ܗܢܐ ܗ̄ܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܼܵܐ ܕܒܼܗ ܐܨܛܒܼܝܬ. (ܡܬܝ ܓ: ܝܙ). ܡܝܐ ܠܝܠܐ ܒܣ ܐܢܢܩܝܐ ܠܡܦܠܚܬܢ ܝܘܡܝܐ ܕܠܝܒܢ ܕܠܐ ܕܝܼܝܲܝܚܸܢ ܐܠܐ ܦܫܠܐ ܐ̄ܪܙܐ ܕܟܡܫܪܟܠܢ ܒܚܝܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܟܡܥܒܼܪܠܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܝܵܠܹܐ ܛܠܗ.

ܘܪܘܚܐ ܐܝܠܗ ܐܝ ܢܫܡܬܐ ܕܢܦܚܠܗ ܐܠܗܐ ܒܒܪܢܫܐ ܕܩܕܡܝܐ (ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ).

 

******************************************